De Hoeksche Waard heeft veel te bieden. Samen, verbinden & doen.

Algemene Voorwaarden HW Actief

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING HOEKSCHE WAARD ACTIEF


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Gebruiker: de gebruiker(s) van deze algemene voorwaarden Stichting Hoeksche Waard Actief (kvk: 76140547).

b. Wederpartij: het bedrijf, de organisatie, de (publiekrechtelijke) rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Gebruiker een overeenkomst aangaat, dan wel een offerte/aanbieding van Gebruiker heeft ontvangen of met wie Gebruiker in enige rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie Gebruiker enige rechtshandeling verricht;

c. Overeenkomst: de overeenkomst en/ of iedere verbintenis tussen Gebruiker en de wederpartij.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Gebruiker aan de wederpartij en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Gebruiker en de wederpartij, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties. Gebruiker verricht zijn dienstverlening uitsluitend onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Elke offerte van Gebruiker is vrijblijvend. Gebruiker kan haar aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.

3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de wederpartij. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gebruiker opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Gebruiker haar aanbieding baseert.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Gebruiker binden Gebruiker niet. Evenmin binden verschrijvingen.

3.7. De modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken, diensten of goederen. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van de opdracht, verplichten Gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de wederpartij niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

3.8. De door Gebruiker aan de wederpartij verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.9. De wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

3.10. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Gebruiker terstond door de wederpartij en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Gebruiker.

Artikel 4. (open) Inschrijvingen

4.1  De (open) inschrijving gaat door wanneer naar de mening van Regiekr8 groot genoeg is. De noodzakelijke groepsgrootte voor een activiteit/workshop is afhankelijk van het soort en de mate van interactiviteit. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de activiteit/workshop ontvangt de deelnemer van ons bericht over het al dan niet doorgaan van de activiteit/workshop. 

4.2 Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een activiteit/workshop is het niet mogelijk deze te annuleren. De deelnemer kan in dit geval wel een mogelijke vervanger sturen om deel te nemen aan de activiteit/workshop. Bij het niet doorgaan van twee lessen krijgt deelnemer zijn inschrijfgeld van activiteit/workshop niet terug. Alle bedragen onder een waarde van €10,- worden niet teruggestort door Gebruiker.

Artikel 5. Prijzen en reiskosten

5.1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen (van overheidswege). In het geval van onderwijsmethodieken wordt door Gebruiker onder schools geen btw geheven. 4.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, administratie- en verzendkosten. 4.3. Indien Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst reiskosten maakt, dan worden deze kosten aan de wederpartij in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer vermeerdert met eventuele tol- en parkeerkosten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hetgeen gebruikelijk is.

6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3. Gebruiker is steeds gerechtigd de wederpartij te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Gebruiker is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

6.4. Gebruiker voert de werkzaamheden zo veel als mogelijk uit binnen de normale werktijden (van ma-vrij: van 08.30 – 17.00 uur) van Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen. Binnen enkele werkzaamheden en functies voert Gebruiker werkzaamheden uit buiten de normale werktijden (denk hierbij aan avond afspraken met verenigingen, werkzaamheden tijdens BSO tijden of ander soortgelijk werk).

6.5. Gebruiker zal de wederpartij op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.

Artikel 7. Verplichtingen van de wederpartij

7.1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de wederpartij niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.2. Indien de door de wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk voor de door - of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte materialen.

7.3. De wederpartij garandeert dat Gebruiker tijdig, dat wil zeggen voordat er door Gebruiker begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:

a. de locatie waar Gebruiker werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;

b. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Gebruiker;

c. elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn.

d. een veilige plaats waarbij alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen teneinde letsel en schade te voorkomen.

7.4. De wederpartij stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan Gebruiker ter beschikking.

7.5. Voor zover de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de wederpartij verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de wederpartij gehouden de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade te vergoeden.

7.6. De wederpartij is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.7. De wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het Gebruiker onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De wederpartij stelt Gebruiker in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.

7.8. De wederpartij dient Gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.

7.9. Indien de wederpartij niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Gebruiker de werkzaamheden niet kan verrichten, is de wederpartij de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Gebruiker verschuldigd.

7.10. Gebruiker gaat ervan uit dat de wederpartij al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

7.11. De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

7.12. De wederpartij zal voor het geval zij niet overeenkomstig 6.11. vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorg dragen.

7.13. De wederpartij is verplicht het door Gebruiker geleverde advies, dienst of goed enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties. Bij twijfel dient de wederpartij Gebruiker onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van de wederpartij vervalt om Gebruiker aansprakelijk te stellen.

7.14. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker daardoor lijdt.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de wederpartij hierover van tevoren inlichten.
Artikel 9. (Op)levering en overeengekomen tijdstippen

9.1. De door Gebruiker opgegeven (op)lever- termijnen en tijdstippen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

9.2. In het geval dat een met de wederpartij overeengekomen (op)leveringstermijn of tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Gebruiker ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

9.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

9.4. Een door Gebruiker uitgevoerd werk of dienst wordt geacht door Gebruiker aan de wederpartij te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de wederpartij te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, bij aanvang van het tijdstip onderwijs, dan wel op het tijdstip dat de wederpartij het betreffende werk in gebruik of ontvangst heeft genomen.

9.5. De wederpartij wordt geacht direct na oplevering van een werk, onderwijs of advies, tot de inspectie of onderzoek daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond doch binnen 14 dagen aan Gebruiker te melden, tenzij eisen van onverwijlde spoed meebrengen dat direct onderzoek en inspectie dient plaats te vinden. De wederpartij dient Gebruiker de gelegenheid te geven deze melding of klacht te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

9.6. De wederpartij dient eveneens geleverde producten direct te controleren. Eventuele gebreken dienen direct na de levering aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.

9.7. Indien gekochte producten door de wederpartij niet worden afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 10. Risico-overgang bij levering goederen

10.1. Het risico van het goed gaat over op het moment dat Gebruiker deze ter beschikking stelt aan de wederpartij.

10.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de wederpartij en Gebruiker overeenkomen dat Gebruiker voor het transport zorgt. In een dergelijk rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de wederpartij. De wederpartij kan en dient zich tegen deze risico's verzekeren.

10.3. Ook in geval Gebruiker de verkochte producten installeert en/of monteert gaat het risico van het product over op het moment dat Gebruiker de producten ter beschikking stelt aan de wederpartij in het bedrijfspand van de wederpartij of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 11. Termijnverlenging/ kosten vergoeding

11.1. Gebruiker heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:

a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Gebruiker kan worden toegerekend; of

b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is; of

c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

11.2. Als Gebruiker van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt zij dat de wederpartij met bekwame spoed schriftelijk of via de e- mail en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Gebruiker alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.
Artikel 12. Honorarium

12.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.

12.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Gebruiker. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

12.3. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. arbeidslonen en/ of ingeschakelde derden, zoals deskundigen aanmerkelijk zijn gestegen.

12.4. Gebruiker is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

12.5. Gebruiker zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 13. Materialen

13.1. Gebruiker zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

13.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de wederpartij geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.


Artikel 14. Annulering en verplaatsing

14.1 In geval van annulering door de wederpartij is de wederpartij indien hij één maand voor de geplande activiteit annuleert een vergoeding van 50% verschuldigd, indien hij binnen een termijn van minder dan één maand voor de geplande activiteit annuleert wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. 

14.1.1. In het geval dat de wederpartij een aan Gebruiker gegeven opdracht annuleert, zal de wederpartij alle reeds door Gebruiker in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, geplande lesactiviteiten etc.) hebben te vergoeden. Eveneens de reeds gemaakte kosten voor ingeschakeld personeel of derden dient volledig te worden vergoed, overeenkomstig het overeengekomen honorarium.

14.2 In geval van een verplaatsing van de geplande activiteit is de wederpartij indien hij twee weken voorafgaand aan de geplande activiteit een verplaatsing doorgeeft geen kosten verschuldigd. Wanneer een activiteit binnen een termijn van minder dan twee weken voorafgaand aan een geplande activiteit wordt verplaatst worden de kosten voor de inzet op de dag(en) in rekening gebracht. 

14.3. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de wederpartij voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 15. Betaling

15.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

15.2. Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de wederpartij in verzuim en is de wettelijke handelsrente door wederpartij verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Gebruiker maakt om de vordering van de wederpartij te incasseren komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is wederpartij de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

15.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

15.4. Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en retentie

16.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Gebruiker, totdat alle vorderingen die Gebruiker op de wederpartij heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

16.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag de wederpartij de producten niet:

a. verpanden;

b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening door- verkopen.

16.3. De wederpartij is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren.

16.4. Gebruiker is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Gebruiker.

16.5. Als Gebruiker geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Gebruiker te verpanden.

16.6. Gebruiker kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan Gebruiker verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

17.1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten

indien:

a. Gebruiker bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;

b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen;

c. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

17.2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.

17.3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.4. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan de wederpartij wordt verleend, ingeval de wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beèˆindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld.

18.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

18.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Gebruiker geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of methodiek.

18.4. In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de wederpartij het door Gebruiker geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

18.5. Indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Gebruiker geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, sluit Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

18.6. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Gebruiker in, de wederpartij eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

18.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing in de bedrijfsvoering van de wederpartij. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de wederpartij. Indien de wederpartij zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient de wederpartij daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.

18.8. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

18.9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.

18.10. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Gebruiker gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,- , althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor het overige zal de wederpartij zelf voor deugdelijke verzekering zorg dragen.

18.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde ook jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Gebruiker kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Gebruiker is betekend.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Gebruiker door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Gebruiker of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Gebruiker of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of ingeschakelde derden van Gebruiker.

19.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Gebruiker niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Gebruiker als de wederpartij, eventueel onder aanpassing van de door de wederpartij te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

19.4. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beèˆindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

20.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 21. Intellectuele eigendom

21.1. Gebruiker behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.

21.2. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

21.3. De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

22.2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

22.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij en Gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Rotterdam.

Over Regiekr8

Onze contactgegevens zijn: st. Hoeksche Waard Actief, kantoor De Vriesstraat 26 3261 PC Oud-Beijerland. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen via info@hoekschewaardactief.nl

 

Aanpassen algemene voorwaarden

st. Hoeksche Waard Actief behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website. Hoeksche Waard Actief raadt u aan om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen kennis te nemen.

 

Dit privacyverklaring is laatst aangepast op: 18-10-2018.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MBT HET SYSTEEM VAN HW ACTIEF

Algemene voorwaarden (samengevat)
De algemene voorwaarden van Sportscan B.V. omschrijven op welke wijze Sportscan B.V. haar diensten van Sportpas.nl aanbiedt. Lees deze algemene voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw account aanmaakt via onze website. Door het gebruik van deze website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. U dient deze ook zelf actief aan te vinken voordat u een account aanmaakt. Gaat u niet akkoord, maak dan geen account aan.

Sportscan B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. U dient deze website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden.

U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoekt Sportscan B.V. u deze website niet te gebruiken. Belangrijk voor u om te weten: de data staan op een Nederlandse server, data worden zeer zorgvuldig beheerd en niet gebruikt voor doeleinden anders dan het stimuleren van deelname aan sport- beweeg- en cultuuractiviteiten. De data zijn inzichtelijk voor de lokale licentiehouder. Slechts de hoogst noodzakelijke data worden verstrekt aan de sport- of cultuuraanbieder waarbij u inschrijft, zodat zij contact met u kunnen opnemen.

Kosten gebruik site en kosten activiteiten
Belangrijk is ook te weten dat Sportpas geen uitvoerder is van de op de site gepubliceerde activiteiten, doch slechts bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Voor deze dienst (bemiddeling) wordt veelal geen kosten bij de gebruiker in rekening gebracht. De site wordt u gefaciliteerd door de lokale licentiehouder (veelal de gemeente of een aan de gemeente gelieerde organisatie). Wel wordt voor sommige activiteiten een bijdrage gevraagd. Deze dient u rechtstreeks bij de aanbieder dan wel via het sportpas betalingssysteem te voldoen. De betalingswijze staat op de detailpagina van de activiteit. Indien u bij inschrijving moet betalen worden deze bedragen overgemaakt op het rekeningnummer van de licentiehouder, die vervolgens met de aanbieder van de activiteit afrekent. In sporadische gevallen incasseert Sportscan deze kosten om ze vervolgens met licentiehouder te verrekenen. Daar waar wel kosten voor het gebruik van een account in rekening worden gebracht, is dit op verzoek van de licentiehouder en wordt op de site duidelijk uitgelegd wat de betalingsvoorwaarden en tegenprestaties zijn.

Privacy (samengevat)

Sportscan B.V. en de lokale licentiehouder zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens of die van uw kind(eren) die u via www.sportpas.nl (of de afwijkende domeinnaam die gebruik maakt van het sportpas systeem) verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en activiteitenaanbieders van en via deze website. De website wordt lokaal ingezet veelal in opdracht van een gemeente, welzijnsorganisatie of sportbedrijf. De uitgebreide privacyverklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

Sportscan B.V. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze website en/of gebruik maken van onze diensten op deze website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte van (enkele van) uw persoonsgegevens zoals in de privacyverklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze website en/of onze diensten te maken. 

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGEBREID
Deze algemene voorwaarden (“websitevoorwaarden”) van Sportscan B.V. omschrijven op welke wijze Sportscan B.V. haar diensten van Sportpas.nl aanbiedt. Lees deze websitevoorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw account aanmaakt via onze website (www.sportpas.nl of een andere door licentiehouder gekozen domeinnaam dat gebruik maakt van het sportpas.nl systeem) (“website”). Door het gebruik van deze website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze websitevoorwaarden. Sportscan B.V. behoudt zich het recht voor deze websitevoorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. U dient deze website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige websitevoorwaarden. De websitevoorwaarden is op deze website beschikbaar via de in de kop vermelde link. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende websitevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze websitevoorwaarden, verzoekt Sportscan B.V. u deze website niet te gebruiken.

1 INTRODUCTIE
1.1 Sportscan B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer 05068434 en gevestigd aan het Kerkplein 30, 7721 AD Dalfsen.
1.2 Het BTW-nummer van Sportscan B.V. NL 9098.15.679.B01.

2 AANMAKEN ACCOUNT EN DEELNAME ACTIVITEIT
2.1 Sportscan B.V. biedt u de mogelijkheid om uw aan te melden voor (sport)activiteiten van een aanbieder, via de bij ons aangesloten licentiehouder en gegevens door te geven op de wijze zoals op de website is weergegeven. Wij brengen vraag en aanbod tussen u en aanbieder bijeen. Sportscan B.V. is zelf geen partij bij de uiteindelijke deelname aan een activiteit. Sportscan B.V. is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de activiteit. Evenmin geeft Sportscan B.V. enige garantie dat de op de website vermelde tijden, kosten en andere voorwaarden accuraat en juist zijn. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de aanbieder.
2.2  Sportscan B.V. is geen uitvoerder van de op de site gepubliceerde activiteiten, doch slechts bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Voor deze dienst (bemiddeling) wordt veelal geen kosten bij de gebruiker in rekening gebracht. De site wordt u gefaciliteerd door de lokale licentiehouder (veelal de gemeente of een aan de gemeente gelieerde organisatie). Wel wordt voor sommige activiteiten een bijdrage gevraagd. Daar waar wel kosten voor het gebruik van een account in rekening worden gebracht, is dit op verzoek van de licentiehouder en wordt op de site duidelijk uitgelegd wat de betalingsvoorwaarden en tegenprestaties zijn.

3 AANMAKEN ACCOUNT EN ACTIVEREN VAN HET ACCOUNT
3.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om u correct aan te melden. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.
3.2 Voordat u het aanmaken van een account heeft afgerond, kunt u op ieder gewenst moment het proces afsluiten door het betreffende venster te sluiten.
3.3 Sportscan B.V. zal uw aanvraag account automatisch verwerken en wij zullen naar het opgegeven mailadres van de deelnemer (én de ouder indien sprake is van een site voor jeugd/ jongeren) een bevestigingsmail sturen om het account te activeren. Om het account te activeren klikt u op de link in de bevestigingsmail. Na activering van uw account kunt u op de website inloggen via de knop ”Inloggen” met de door u opgegeven combinatie van gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord. Als u geen bevestigingsmail heeft ontvangen nadat u onderaan het formulier op de knop “Aanmelden” heeft geklikt, kunt u contact met ons op te nemen. Kijkt u eerst in uw ongewenste berichten (spam) box.
3.4 Inschrijven zonder account. Op een aantal sites is het mogelijk om in te schrijven zonder account. Dit wordt zichtbaar indien u klikt op de inschrijven knop bij de activiteit. U schrijft zich dan in door e-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer in te voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt zoals in de privacyverklaring uitgelegd. U dient hiervoor ook actief toestemming te geven.

4 KOSTEN VOOR DEELNAME AAN DE ACTIVITEITEN
4.1 De kosten voor deelname aan activiteiten staan duidelijk genoemd op de detailpagina van de activiteit. Deze kosten zijn inclusief BTW en dienen voldaan te worden overeenkomstig de voorwaarden van de aanbieder of licentiehouder. Veelal kan de eerte les rechtstreeks bij de aanbieder worden betaald. Daarnaast wordt vaak de mogelijkheid geboden via Ideal via een beveiligd betaalproces uw betaling voor de activiteit te doen. Na afronding van dit betaalproces is de ingeschrijving afgerond. De bevestigingsmail kunt u gebruiken als bewijs van betaling.
4.2 Deze website bevat een groot aantal activiteiten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige kosten niet juist of correct zijn. De aanbieder van de activiteit is verantwoordelijk voor de op de website vermelde kosten (en eventuele wijzigingen hiervan).

5 AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Sportscan B.V. zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
5.2 Sportscan B.V. sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met: • de activiteiten van de aanbieder; • deze website; • de juistheid van de door de aanbieder op de website verstrekte informatie; • de diensten, handelingen en/of nalatigheden van de aanbieder; • het (niet-)gebruik van deze website, alle websites verbonden aan deze website (via links) en/of het materiaal op deze websites.
5.3 Indien uw gebruik van deze website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door Sportscan B.V. gemaakte kosten en geleden schade.
5.4 Sportscan B.V. en de licentiehouder zijn niet verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de deelnemers aan sportbeoefening. Deelname aan en/of het gebruik van materialen van de sportieve en/of recreatieve manifestaties, festiviteiten, evenementen en/of (soortgelijke) activiteiten van de wederpartij is te allen tijde voor eigen risico. Uiteraard zijn aanbieders verplicht om gediplomeerde leiding in te zetten, deugdelijk materiaal te gebruiken etc. alles gericht op een veilige en verantwoorde leeromgeving.

6 KLACHTEN
6.1 Klachten over de website kunnen bij Sportscan B.V., en/of de licentiehouder en/of de aanbieder worden ingediend.
6.2 In het geval u ontevreden bent over het product of de diensten van een aanbieder, zal Sportscan B.V., onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is.
6.3 Een klacht over een activiteit of dienst van een aanbieder dient u rechtstreeks in te dienen bij de aanbieder.

7 INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1 U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:
7.1.1 tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze website en alle via deze website door Sportscan B.V. ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan Sportscan B.V. of aan licentiehouders van Sportscan B.V. Deze website en alle via deze website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze website en/of de via deze website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 7.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportscan B.V. uitdrukkelijk vereist.
7.1.2 U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze website die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto’s, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van Sportscan B.V. alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze website te allen tijde wordt erkend.
7.1.3 Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat Sportscan B.V. de maker is van dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze website.
7.1.4 U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van Sportscan B.V.
7.2 De licentiehouder, de aanbieder en de Deelnemers verlenen toestemming aan Sportscan B.V. de activiteiten en de deelname hieraan door middel van foto’s, films, televisie, radio, videobeelden en dvd vast te leggen en te gebruiken voor reclame, handels- of commerciële doeleinden, tenzij hier schriftelijk door bezwaar tegen wordt gemaakt. Alle bij de uitvoering van een opdracht gebruikte materialen blijven eigendom van Sportscan B.V. of van de door haar gecontracteerde derde, tenzij anders overeengekomen.
7.3 Zoals onder artikel 7.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van Sportscan B.V..
7.4 Aan deze websitevoorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 7.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze websitevoorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door Sportscan B.V. voorbehouden.

8 WEBSITE TOEGANG
8.1 Sportscan B.V. probeert deze website – met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. Sportscan B.V. garandeert echter niet dat deze website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Sportscan B.V. uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Sportscan B.V. sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.
8.2.Om in te schrijven voor activiteiten dient u te beschikken over een geldig deelnemersaccount. Veelal is dit account gratis (zie 2.2.). Daar waar betaald dient te worden voor een account, kunt u uw account alleen gebruiken als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Is niet voldaan aan de betalingsvoorwaarden dan blokkeert Sportscan B.V. (tijdelijk) uw account totdat er een betaling heeft plaatsgevonden.
8.3 Sportscan B.V. behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.
8.4 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

9 BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG
9.1 U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u tot deze website toegang verkrijgt. U draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via uw internetverbinding toegang tot deze website verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze websitevoorwaarden en zich hier aan houden.
9.2 Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de Sportscan B.V. privacyverklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie. Sportscan B.V. aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste informatie. Sportscan B.V. alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie te kopiëren, distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.
9.3 Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de website over te brengen wat: • in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving; • op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is; • bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten); • virussen en/of andere schadelijke programma’s bevat.
9.4 Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze website).
9.5 Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen: • op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten; • op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten; • op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; • op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden • aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden; • de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van Sportscan B.V. afkomstig zijn; • de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw rela tie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.
9.6 De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt Sportscan B.V. zich het recht voor om alle hierdoor door Sportscan B.V. geleden kosten en ontstane schade volledig op u te verhalen.
9.7 Sportscan B.V. zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

10 LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES
10.1 Links naar websites van derden op de website van Sportscan B.V. worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u – in sommige gevallen - deze website. Sportscan B.V. controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. Sportscan B.V. vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.
10.2 U mag te allen tijde deze website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van Sportscan B.V. en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan Sportscan B.V. en haar onderneming.
10.3 U bent niet gerechtigd om een link van een website die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door Sportscan B.V. suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.
10.4 Enige links naar de website van Sportscan B.V. moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze websitevoorwaarden.
10.5 Sportscan B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de website van Sportscan B.V. in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

11 DISCLAIMER
11.1 Sportscan B.V. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De licentiehouder en aanbieder zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde diensten, zoals bijvoorbeeld data, tijden en kosten van geplaatste activiteiten. Als u twijfelt over de door de aanbieder geleverde dienst, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan de activiteit contact op te nemen met de betreffende aanbieder en/of licentiehouder. In het bijzonder garandeert Sportscan B.V. niet dat de informatie die op de website is weergegeven, waaronder die door de aanbieders wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.
11.2 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt Sportscan B.V. u toegang tot deze website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze website en de door aanbieder aangeboden activiteiten en/of diensten).
11.3 U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord dat u gebruikt om u te registreren op de website. Tenzij Sportscan B.V. op onachtzame en nalatige wijze uw wachtwoord aan derden bekend maakt, is Sportscan B.V. niet aansprakelijk voor onbevoegde transacties en/of handelingen gemaakt of gepleegd met uw naam en wachtwoord.

12 BEËINDIGING TOEGANG WEBSITE
12.1 Sportscan B.V. is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:
12.1.1 Sportscan B.V. er redelijkerwijs van overtuigd is dat u materiaal op de website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 9 van deze websitevoorwaarden;
12.1.2 Sportscan B.V. er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met de artikelen 10 van deze websitevoorwaarden;
12.1.3 U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze websitevoorwaarden heeft gehandeld.
12.1.4.Op sites waar betaald dient te worden voor een account, u niet heeft voldaan aan de betalingsvoorwaarden.

13 TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Deze websitevoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze websitevoorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door een bevoegde rechter.

14 AANVULLENDE BEPALINGEN
14.1 Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Klik hier om te worden doorgelinkt naar onze privacyverklaring.
14.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze websitevoorwaarden door enige rechterlijke instantie of autoriteit onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling(en) uit deze websitevoorwaarden verwijderd. Dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze websitevoorwaarden en deze blijven onverminderd van kracht.
14.3 Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze websitevoorwaarden door u of Sportscan B.V., wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.
14.4 U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze websitevoorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportscan B.V. over te dragen. Sportscan B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze websitevoorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin Sportscan B.V. een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.
14.5 De titels in deze websitevoorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze websitevoorwaarden.

15 UW STATUS
15.1 Door het aanmaken van een account en/of deel te nemen aan een activiteit via deze website garandeert u dat: (a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en (b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; (c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

16 MEDEDELINGEN
16.1 Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en – indien nodig en voor zover vereist – erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

17 OVERMACHT
17.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).
17.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:
a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;
b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);
c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;
d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;
e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;
f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.
17.2.1 Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

18 GELDIGHEID
18.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze websitevoorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze websitevoorwaarden geheel en onverkort van kracht.

19 VOLLEDIGE OVEREENKOMST
19.1 Deze websitevoorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze websitevoorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen ter zake van (het gebruik van) deze website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt. websitevoorwaarden, versie 2.0, april 2017

De uitgebreide privacyvoorwaarden leest u hier.